Page MenuHomeWildfire Games
ChangePath
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/manual/manual.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/splashscreen/splashscreen.js
Modifiedps/trunk/source/gui/GUIManager.cpp
Modifiedps/trunk/source/gui/scripting/JSInterface_GUIManager.cpp
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/mod/gui/common/functions_msgbox.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/mod/gui/common/terms.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/mod/gui/modio/modio.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/mod/gui/modmod/modmodio.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/mod/gui/msgbox/msgbox.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/mod/gui/termsdialog/termsdialog.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/aiconfig/aiconfig.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/civinfo/civinfo.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/gamesetup/gamesetup.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/gamesetup/gamesetup.xml
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/locale/locale.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/locale_advanced/locale_advanced.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/manual/manual.xml
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/options/options.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/pregame/mainmenu.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/pregame/mainmenu.xml
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/reference/common/core.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/reference/structree/structree.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/reference/viewer/viewer.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/reference/viewer/viewer.xml
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/savegame/save.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/session/hotkeys/misc.xml
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/session/menu.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/session/selection_panels.js
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/session/top_panel/civ_icon.xml
Modifiedps/trunk/binaries/data/mods/public/gui/summary/summary.js
Modifiedps/trunk/source/gui/GUIManager.h
Modifiedps/trunk/source/gui/scripting/JSInterface_GUIManager.h